menu
0 800 301 008 АвторизацiяАвторизацiя

Нові можливості для твоєї кредитної картки

Поширені запитання

Правила користування сервісом

Кожен користувач під час реєстрації на сайті https://novikredyty.com.ua приймає та погоджується з тим що на нього поширюються і діють правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту від Товариства, а також окремі їх розділи, зазначені нижче.

Терміни та визначення вживаються в таких значеннях:

Товариство (Позикодавець) –  ТОВ «ФК «Нові Кредити», фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту фізичним особам за рахунок власних коштів, на визначений строк і під процент, інформація про яку внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Заявник  – фізична особа, що виявила намір укласти із Товариством  Договір позики, яка відповідає вимогам, що викладені у цих Правилах. 

Позичальник - фізична особа, яка відповідає вимогам, що викладені у цих Правилах та з якою Товариство уклало Договір позики.

Офіційний веб-сайт Товариства – офіційна веб-сторінка (сукупність веб-сторінок) Товариства у мережі Інтернет за адресою:https://novikredyty.com.ua

Договір  позики–  договір надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, (правочин) письмовий документ, що встановлює відповідні права та обов’язки Клієнта (Позичальника) та Товариства з приводу надання фінансової послуги.

Сторони Договору – Позикодавець і Позичальник.

Працівник Товариства  – особа (фахівець), уповноважена Товариством та посадовою інструкцією на укладання від імені Товариства  Договорів, проведення верифікації Заявника (Позичальника) та видачу грошових коштів, звернення до Позичальника з вимогою від Товариства погасити заборгованість.  

Дата укладання Договору – день підписання Договору Сторонами.  

Порядок укладання Договору – договір між Позичальником та Товариством складається Товариством автомично у письмовій формі відповідно до встановленої примірної форми Договору позики, на підставі вказаних Заявником в Заявці даних і є електронним. Під час реєстрації Заявника на сайті https://novikredyty.com.ua на вказаний в Заявці номер телефону надходить одноразовий пароль, який є унікальним ідентифікатором, завдяки якому Товариство автоматично формує Заявнику електронний цифровий договір, у якому Заявник підписує погодження з умовами надання послуг, та Договір на сайті (відповідно до Закону України "Про електронну комерцію").                                        

Позика (позика)– грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством у позику Позичальнику для забезпечення особистих потреб на умовах зворотності, строковості та платності, що передбачені Договором позики.

Тіло позики (тіло позики) – сума грошових коштів наданих у позику без процентів. 

Процентна ставка (процентна ставка) – це денна плата за користування позикою виражена у відсотках, яка розраховується Товариством. 

Заявка – документ встановленої форми, який заповнюється Заявником на сайті Товариства novikredyty.com.ua і виявляє його намір отримати грошові кошти на умовах Позики, а також є згодою Заявника на запит Товариства щодо його кредитної історії до Бюро кредитних історій, з якими в Товариства встановлено договірні відносини, з метою оцінки платоспроможності Заявника.

Заявник – фізична особа, яка має намір укласти Договір позики з Товариством на отримання позики шляхом укладання Договору про надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Ліміт суми позики (ліміт суми позики) – грошові кошти в розмірі від 1 000,00 і до 10 000,00 гривень, які Товариство одноразово може надати у позику на умовах визначених Договором позики.

Сума до повернення (сума до повернення) – це сума, яка сплачується Позичальником Товариству та складається із: суми позики та процентів за користування позикою.

Заборгованість (заборгованість) – сума позики та нарахованих, але не сплачених, процентів за користування позикою.

Загальна заборгованість (загальна заборгованість) - це сума позики та нарахованих, але не сплачених, процентів за користування позикою, а також пеня за несвоєчасне повернення позики, яка розраховується Позикодавцем згідно з умовами цих Правил та Договору позики.

Строк платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником заборгованості визначена у Договорі позики. 

Вимоги до Позичальника – визначені Товариством умови, яким повинен відповідати Заявник для укладення Договору позики, а саме фізична особа повинна:

а) мати необмежену законом або судом дієздатність;

б) бути громадянином України;

в) мати зареєстроване місце проживання на території материкової України (крім територій не підконтрольних Україні);

г) досягти 18 річного віку, але не бути старше 65 років;

д) не мати непогашеної судимості;

е) не числитись у списках, в базах даних публічних діячів, терористів;

є) мати достатній (на розсуд Позикодавця) рівень платоспроможності для своєчасного та повного повернення позики та сплати процентів за користування позикою;

ж) зазначати лише достовірну інформацію про себе в Заявці на отримання позики;

з) мати діючу банківську платіжну картку на своє ім’я у будь-якому банку України;

і) діяти від власного імені, у власному інтересі, не отримувати позику у якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи.

Терміни і визначення, не передбачені цими Правилами вживаються у значенні визначеному чинним законодавством України.

1. Умови надання фінансових послуг Товариством

Порядок надання Позики регламентується цими Правилами та Примірним договором  надання коштів у  позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (далі – Договір позики),  який укладається з Позичальником, у відповідності до якого Позикодавець надає, а Позичальник одержує позику грошовими коштами у розмірі та на умовах, що встановлюються Договором позики. Строк дії Договору позики визначається за погодженням Сторін.       

1.1. Позичальник зобов’язаний повернути Товариству суму Позики та сплатити проценти за користування Позикою в порядку та на умовах визначених Договором позики. Якщо датою повернення Позики є не робочий день Позикодавця, то датою повернення вважається його попередній робочий день.

1.2.Товариство надає Позику на строк від 2 календарних днів.

1.3. Позичальник, приймаючи ці правила, надає Товариству свою згоду на отримання Товариством даних із Бюро кредитних історій з метою моніторингу його фінансового стану на весь час дії Договору позики.

2. Умови та порядок укладання договорів із споживачами фінансових послуг

2.1. Товариство надає кошти у позику в тому числі й на умовах фінансового кредиту фізичним особам на строк і під процент на підставі Договору позики, який укладається між Сторонами у письмовій формі та підписується Позичальником за допомогою електронного цифрового підпису на сайті https://novikredyty.com.ua.

2.2. Договір позики вступає в силу з дати зазначеної в ньому.

2.3. Позичальник має право на відмову від договору позики. Після отримання коштів у позику Позичальник маєте право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів за таким договором. Про намір відмовитися від Договору, Позичальник має повідомити Товариство будь-яким зручним способом у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку передбаченого для відмови від Договору. В разі відмови Позичальника від Договору він зобов'язаний сплатити тіло позики та нараховані за час користування позикою проценти в повному обсязі.

3. Порядок надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

3.1. Для отримання Позики Заявник заповнює на офіційному веб-сайті Товариства Заявку на отримання коштів у позику, вказуючи всі дані, відмічені в Заявці, як обов’язкові. 

3.2. Заявник зобов’язаний вказати у Заявці повні, точні та достовірні персональні дані, які необхідні для прийняття Товариством рішення про надання позики Заявнику.

3.3. Заявник зобов'язаний провести верифікацію картки на сайті Товариства https://novikredyty.com.ua шляхом перенаправлення на один із сайтів партнерів Товариства, що надають послуги з верифікації банківських платіжних карток.

3.4. Заповнюючи Заявку Заявник надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов’язання за Договором позики.

3.5. Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство вважає необхідними для прийняття рішення про надання позики Заявнику. У разі ненадання Заявником Товариству документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагається законодавством або Правилами, Товариство має право відмовити такому Заявнику в укладені Договору.

3.6. Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Заявника до третіх осіб, які пов’язані із Заявником діловими, професійними, сімейними, особистими або іншими стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про надання позики Заявнику. Зазначена згода підтверджується електронним підписом Заявника на Заявці шляхом натискання кнопки "Заявка на кредит" в особистому кабінеті на сайті Товариства або кнопки "Далі" у реєстраційній формі, що містить обов'язкові для заповнення Заявником поля.

3.7. На підставі даних, зазначених у Заявці, Товариство приймає рішення про надання позики або відмовляє у її видачі.

3.8. Сума позики визначається, виходячи з наявної інформації, яка зазначена в Заявці в межах встановленого Ліміту суми позики та на строк, що не перевищує 60 календарних днів.

3.9. Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов’язання  надати позику Заявнику.

3.10. Товариство протягом 1 (однієї) доби з моменту отримання Заявки приймає рішення про надання позики чи про відмову у наданні позики, про що безпосередньо повідомляє Заявника зручним для Товариства способом.

3.11. Товариство може відмовити Заявнику у наданні позики через відсутність у Товариства для цього можливостей на день звернення Заявника, а також з інших причин, обумовлених внутрішньою політикою Товариства. Товариство має право відмовити Заявнику в наданні позики без зазначення причини відмови.

3.12. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі позики через смс-повідомлення на його телефонний номер, та через електронний лист на адресу електронної пошти, зазначені у Заявці. У випадку прийняття рішення про надання позики, Заявнику надсилається Договір на підписання. 

3.13. Договір вважається укладеним з дати фактичної видачі Товариством Позики у спосіб, що передбачений цими Правилами.

3.14. Товариство не пізніше 3 робочих днів з дати підписання Договору Сторонами надає позику шляхом перерахування суми позики на банківський картковий рахунок Заявника.

3.15. Датою укладення Договору є дата підписання його Позикодавцем і Позичальником.

3.16. Позичальник підписує договір з використанням електронного цифрового підпису в електронному вигляді на сайті https://novikredyty.com.ua.

3.17. Договір набуває чинності з дати його укладення та діє до дати, зазначеної у ньому, але у будь-якому випадку до повного належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

3.18. У випадку відмови від укладення Договору Заявником протягом 3-х днів з дати прийняття рішення Товариством про надання позики, останній має право скасувати це рішення. При цьому Заявник не позбавляється права знову подати Заявку на отримання позики в загальному порядку.

3.19. Під час заповнення обов'язкових полів заявки Заявник надає згоду на запит Товариства до Бюро кредитних історій з метою оцінки його платоспроможності. Така згода надається шляхом натискання флагу згоди відповідного чек-боксу у формі "Первинні дані та контактна інформація" або шляхом натискання кнопки "Заявка на кредит" в особистому кабінеті на сайті Товариства.

3.20. Заявник має право відмовитись від послуг Товариства шляхом відмови від підписання договору позики в особистому кабінеті, або надіславши відповідний запит Товариству на електронну пошту info@novikredyty.com.ua з проханням про ануляцію його заявки на кредит, якщо такий кредит ще не був виплачений Заявнику Товариством.

3.21. Підписуючи договір з Товариством Заявник надає Товариству також згоду на обробку даних "близьких осіб" Заявника (у розумінні значення цього терміну відповідно до Закону України "Про протидію корупції"). Та погоджується з тим, що разі, якщо платежі за договором не надходять у строк, що перевищує 15 днів з дня завершення терміну, на який було отримано кредит, Товариство має право звернутись до таких "близьких осіб" з метою врегулювання питання простроченої заборгованості.

4. Проценти за користування позикою і порядок погашення заборгованості

4.1.За користування позикою Позичальник сплачує Товариству проценти, розмір яких передбачено в Договорі Позики. Обчислення строку користування позикою та нарахування  процентів за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування позикою.

4.2. Проценти за користування позикою нараховуються за всі дні користування Позикою, починаючи з дня перерахування суми позики Позичальнику на його банківський картковий рахунок і до дня повного повернення Заборгованості по позиці (зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства у банку) включно. Розмір процентної ставки, зазначений в договорі, не може бути змінений в сторону збільшення Товариством в односторонньому порядку без отримання згоди Позичальника.

4.3. Строк користування позикою не може бути менше 2 (двох) і більше 60 календарних днів.

4.4. Сума позики та проценти за користування позикою  складають Заборгованість по Договору. Позичальник сплачує Заборгованість одноразово або кількома платежами на поточний рахунок Товариства у строк, встановлений Договором.

4.6. Позичальник зобов’язаний сплатити Заборгованість не пізніше строку, що зазначений у Договорі.

4.7. Позичальник зобов’язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на сайті Товариства. 

4.8. Позичальник має право на Дострокове погашення Позики. При цьому проценти за користування Позикою нараховуються виключно за дні фактичного користування позикою за ставкою згідно з умовами договору. Для дострокового погашення Договору достатньо оплатити тіло позики та нараховані за дні користування Позикою проценти. Договір припиняє свою дію після повного погашення автомитично і миттєво. Повну суму до погашення Позичальник може завжди дізнатись в особистому кабінеті на Офіційному веб-сайті Товариства або за телефоном гарячої лінії 0800-301-008 (безкоштовно по Україні).

4.9. Датою повернення позики, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства.

4.10. Підписуючи  договір позики Позичальник підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», йому надана. 

4.10. Підписуючи договір позики, Позичальник погоджується на безакцептне списання будь-якої суми з верифікованої ним банківської платіжної картки в межах Заборгованості за Договором, якщо платежі по Договору протерміновано Позичальником більше ніж на 3 календарних дні.

4.11. Підписуючи договір позики, Позичальник погоджується з тим, що Товариство отримує право застосовувати до нього та його "близьких осіб" (у розумінні значення цього терміну відповідно до Закону України "Про протидію корупції") всі без виключення дозволені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості" методи досудового врегулювання простроченої заборгованості.

5. Внесення змін та доповнень до договору Позики.

Зміни та доповнення до Договору позики вносяться виключно за згодою Сторін і не можуть бути внесені Товариством без згоди Позичальника і навпаки. Договір позики є стандартним і формується автоматично згідно встановленого зразка. Відмова від умов договору можлива лише до його підписання. Всі пропозиції щодо змін та доповнень до Договору Заявник має надати на рогляд Товариству до укладення договору письмово на елкетронну адресу info@novikredyty.com.ua